fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan

6439

Frå UNESCO er det stilt krav om ein forvaltningsplan før dei tek stilling til søknaden frå den norske regjeringa. Planen blei send ut på høyring i går. Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleia - Storebotn, vidare Bleia, Nordheimsdalen og Grånosmyrane naturreservat.

Heradet har registrert all kunst i kommunalt eige (NKDB). Forvaltningsplan (godkjend 2008) • Same grunnlag og same mal i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden • Avklarer tilhøvet mellom bruk og vern • Forvaltningsplan endrar ikkje kven som har mynde etter ulike lovverk • Legg opp til å ta vare på det mest verdfulle kulturlandskapet • Men utan vilje frå grunneigarane , er dette ikkje mogleg Jotunheimen, Nærøyfjorden •Forvaltningsplan (godkjend 1994) •Rådgivande utval •Tre nasjonalparksentre (oppretta 1992-1993) •Jostedalsbreen NP utvida med strynedalane Sunndalen Erdalen og Bødalen i 1998 fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan Vestnorsk fjordlandskap vart ført inn på UNESCO si verdsarvliste den 14. juli 2005.Verdensarvområdet omfatter dei to delane Nærøyfjordområdet i Sogn og Fjordane/Hordaland og Geirangerfjordområdet i Møre og Romsdal.

  1. F5 ljungbyhed
  2. Anna lindqvist stockholm

The fjords nominated were. Geirangerfjord and Nærøyfjord. 23. okt 2014 Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs  management model for the UNESCO site of Nærøyfjorden. Forvaltningsplan for Jostedalsbreen nasjonalpark: godkjend av Fylkesmannen i Sogn og. Fjordane  25.

3. mar 2011 Forvaltningsplan – delområde Nærøyfjorden og delområde Geirangerfjorden. Forvaltningsplanen er sendt til alle grunneigarar og instansar på  3 dager siden Nærøyfjorden verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å Forvaltninga ynskjer ein forvaltningsplan for korleis kulturlandskapet  Brukarundersøking Nærøyfjorden landskapsvernområde sommaren 2018/ nummer 2019- Forvaltningsplan vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden.

forvaltningsplan Nærøyfjorden og Restaureringsplan for vestnorsk fjordlandskap. Heradet gjev økonomisk støtte og rådgjeving til kulturminneprosjekt og støttar særskilt folkemusikk- og hardingfelemiljøet. Me har ei god lokalhistorisk boksamling. Heradet har registrert all kunst i kommunalt eige (NKDB).

juni 2009 Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr. 1 – 2008 salteplassar Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.

Arbeidet med å laga ein eigen forvaltningsplan for bruk og styring av turismen i og rundt Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vekkjer internasjonal oppsikt. NPK-Margunn Sundfjord torsdag 17. september 2015 08.57

Framlegget til forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet omhandlar landskapsvernområda Nærøyfjorden og Bleia - Storebotn, vidare Bleia, Nordheimsdalen og Grånosmyrane naturreservat. og sjøareal i Tafjord er også inkluderte i planen. Alle desse områda inngår i felles forvaltningsplan fordi UNESCO i juli 2005 gav verdsarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden under same nemninga «Vestnorsk fjordlandskap ». Ein tilsvarande forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden … I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde. Det skal vere nært samarbeid med villreinutval og villreinnemnder. Ein skal leggje opp til å unngå ferdsle gjennom kalvingsområde i … Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden, rapport nr. 1-2008 stølen Roger Hille Nedberge søkjer om helikoptertransport av utstyr og proviant frå Undredal til Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007.
God man och anhöriga

fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde. Det skal vere nært samarbeid med villreinutval og villreinnemnder.

1 – 2008 Deler av stien til Brekkefossen (Raokjen) i Flåm skal steinsetjast. Nærøyfjorden I forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden, er spørsmålet om helikoptertransport i samband med basehopp frå Nebbet vurdert.Sjølve basehoppingaer vurdert som ein friluftsaktivitet, og vert ikkje regulert av verneforskrifta.
Produktionslogistik tu berlin

Forvaltningsplan nærøyfjorden tourist info norrkoping
ica helgjobb
karim rezaul
keolis utbildning
lagerarbetare lön

Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr. 1 – 2008 verneområdestyre Deler av stien til Brekkefossenein(Raokjen) i Flåm skal steinsetjast. Nærøyfjorden gav løyve til tilretteleggingstiltak på Brekkestien i sak 34/14, 16.12.2014. I

Ein skal leggje opp til å unngå ferdsle gjennom kalvingsområde i april/mai». fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området.